Príspevky

Vianoce v Dánsku

Obraz
            Vianoce sú kresťanským sviatkom narodenia Ježiša Krista. Kým v katolíckej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok Narodenia Pána, v anglosaských krajinách a v severnej Európe, kde sa obyvatelia hlásia k reformovanej cirkvi, sa Vianoce slávia už na Štedrý večer - 24.decembra. Pre rímskych katolíkov sviatky začínajú s úderom polnoci medzi 24. a 25. decembrom, protestanti sústreďujú svoju oslavu na podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa a na ranné bohoslužby 25. decembra. Zvyk začínať vianočné sviatky už na Štedrý deň sa postupne rozšíril aj do ostatných  krajín.         Kresťania i nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarúvaním sa. I tento zvyk má pôvod v protestantskom prostredí, doložený je od 16. storočia a spája sa s Martinom Lutherom a jeho údajnou snahou vykoreniť zvyk mikulášskych darčekov medzi katolíkmi.          Dánske Vianoce začínajú adventom a dodržuje ho väčšina rodín. Neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia sú adventné vence viazané zo smreko